ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020

🔴Art.1 – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor
autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea
Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor
activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor
spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de
apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile
județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a
proprietății asupra stupilor.
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de
autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2)
menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la
alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.2 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14
zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură
servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este
instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai
dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul
de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne
de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe
diferite rute.

🔴Art.3 – (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de
urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu
obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a
produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul
acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență,
personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii
COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.4 – (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară,
pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a
punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I

🔴Art.5 – (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de
carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu
prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că
locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat
româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite
intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu,
Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la
alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje
agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză
intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.6 – (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării
persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere
în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu
prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic,
apărare, ordine publică și securitate națională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.7 – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru
produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță
militară.
(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1),
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă
pe perioada stării de urgență.
(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a
certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.8 – (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului
că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui
comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.9 – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea
activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute
în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor
prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru
la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților
legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii
temporare a acestora.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.10 – (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane
din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o
perioada de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare
preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de
muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei
ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul
personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de
asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura
direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în
subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al
furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care
personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații
speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în
vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului
serviciului.
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor
prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai
beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este
interzis.
(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.11 – (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii
de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației
publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute
la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații
pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice
necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare
preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers,
cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

🔴Art.12 – (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se
asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de
protecție necesare.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.13 – (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale
în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul
de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.14 – (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul
manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații
din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al
personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului
personal, la sediul serviciului social.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.15 – (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/
cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic
Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu
decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.16 – Se recomandă autorităților administrației publice locale și
proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții
dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să
dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul
acestor imobile.

🔴Art.17 – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători
pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot
prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

🔴Art.18 – (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020
privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și
circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul
cuprins:
„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea
contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica
și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror
transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”
(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

🔴Art.19 – (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4),
cu următorul cuprins:
„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este
instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai
dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul
de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne
de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe
diferite rute.”
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.20 – (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284
din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu
următorul cuprins:
„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care
este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020,
numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în
decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului
afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a
circulației aeriene pe diferite rute.”
2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători
de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse
neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte
state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”
3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară
proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din
sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau
gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

🔴Art.21 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor
prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile
prevăzute la art.1 și 3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura
prevăzută la art.2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de
Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4
– 6;
d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la
art.7 și 8;
e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate
sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și
conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la
art.9 – 14;
f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura
prevăzută la art.15;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

🔴Art.22 – Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

🔴Art.23 – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.

🔴Art.24 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,
prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre
conținutul prezentei ordonanțe militare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *